BILANS FINANSOWY PRL

Zobowiązania z tytułu zadłużenia PRL

Rok Stopy %

(3) Wypłaty premii gwar.

Obsługa zadłużenia zagranicznego Zadłużenie

Zadłużenie PLN razem

Zadłużenie USD

Nominalnie Wg stopy % Nominalnie Wg stóp % LIBOR+marża 2%

(1)PLN

(2)USD

mln PLN mln PLN mln PLN mln PLN mln PLN mln USD mln USD
1989 ? ?     (5)600,0 600,0 13 845,8    
1990 48,00% ?   878,0   878,0 13 689,8    
1991 34,22% 4,55% 121,6 721,2 (6)170,0 1 012,8 11 765,5 (9)5 453,0 12 045,5
1992 51,10% 3,73% 264,2 1 177,0   1 441,2 11 080,2    
1993 41,99% 3,48% 261,5 1 211,2   1 472,7 7 974,1    
1994 32,26% 6,86% 1 404,6 1 832,1 (7)300,0 3 536,7 14 478,9    
1995 25,65% 5,61% 1 125,7 3 262,6   4 388,3 14 297,8    
1996 22,15% 5,59% 817,7 3 369,5   4 187,2 11 168,7    
1997 21,95% 5,91% (4)1 015,3 3 683,3   4 698,6 10 277,1    
1998 18,37% 5,09% 1 212,9 3 769,9   4 982,8 9 207,4    
1999 14,21% 6,13% 911,4 3 884,0   4 795,4 7 758,5 (10)28 100,0 35 340,9
2000 16,63% 6,20% 1 368,4 . (8)190 ,1 1 558,5 2 161,9    
2001 13,82% 1,99% 2 227,0 .   2 227,0 2 714,2    
2002 7,68% 1,38% 1 180,9 .   1 180,9 1 336,6    
2003 5,83% 1,19% ? .   0,0 0,0    
2004 6,95% 2,78% ? .   0,0 0,0    

Razem USD

. .      

33 553,0

47 386,4

Rzazem PLN

.

23 788,8   36 960,2 131 756,9

 

151 636,5

Razem wartość zobowiązań na koniec 2004 : 283 393,4 mln PLN

1) średnie stopy rentowności 52-tygdniwoych bonów skarbowych (1średnia pierwszego i ostatniego przetargu w roku); dla 1991 r. bony 8-tygodniowe; dla 1990 oprocentownie kredytu redyskontowego NBP na koniec roku http://www.mf.gov.pl/_files_/dlug_publiczny/obligacje_hurtowe/pliki_do_pobrania/bonyskarbowe.exe

2) stopy LIBOR dla USD na koniec danego roku http://www.bba.org.uk/public/libor/5036

3) dopłaty  budzetu do premii waloryzacyjnych książeczek mieszkaniowych; dane wg http://c355.republika.pl/wilga_97.pdf (str.83) + wydatki budżetów państwa w latach 1998-2004

4) wartośc interpolowana na podstawie danych  z 1996 i 1998

5) wartość zadłużenia krajowego budżetu państwa na koniec 1989 wg "Polityka finansowa w okresie transformacji - doświadczenia lat dziewięćdziesiątych."

6) wartość finansowania wypłat  w latach 1990-91 z tytulau realizacji przedpłat na samochody (z 1981) http://www.senat.gov.pl/k3/dok/sten/012/12spr.pdf

7) wartośc przedpłat samochodowych (z 1981)  pozostałych do sfinansowania wg stanu na 1994 http://www.senat.gov.pl/k3/dok/sten/012/12spr.pdf

8) obligacje skarbowe przeznaczone na konwesje zobowiązań wobec związków zawodowych za majątek utracony w wyniku w prowadzenia stanu wojennego http://www.mofnet.gov.pl/_files_/dlug_publiczny/obligacje_hurtowe/raporty_roczne/aneksrr20011.pdf (2.4.3)

9) uznanie przez Skarb Państwa roszczeń 4 banków (NBP, Banku Handlowego w Warszawie SA, Banku Pekao SA i PKO BP), związanych z rozliczeniami dotyczącymi operacji zagranicznych w latach 80-tych na sumę 5,453 mld USD "Polityka finansowa w okresie transformacji - doświadczenia lat dziewięćdziesiątych."

10) wartość zadłużenia zagranicznego w klubach paryskim i londyńskim wg http://www.stat.gov.pl/opracowania_zbiorcze/maly_rocznik_stat/2000/rocznik17/bupa10.gif   przeliczona na USD

 

Wpływy budżetu z prywatyzacji vis publiczna pomoc dla przedsiębiorstw

.

Prywatyzacja

Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw

Rok

Nominalnie

[mln PLN]

Wg cen 2003

[mln PLN]

Nominalnie

[mln PLN]

Wg cen 2003

[mln PLN]

1990

.

.

? ?

1991

170,90

1 101,52

? ?

1992

484,40

2 183,33

? ?

1993

780,40

2 599,77

? ?

1994

1 594,90

4 019,01

? ?

1995

2 641,60

5 208,61

9 348,28 18 432,62

1996

3 483,54

5 728,70

8 355,10 13 740,03

1997

6 493,08

9 293,23

8 688,70 12 435,72

1998

7 068,70

9 049,27

6 762,30

8 657,02

1999

8 000,00

9 544,75

9 076,10

10 828,64

2000

26 746,20

28 983,39

7 712,00

8 357,07

2001

6 490,10

6 666,32

11 194,80

11 498,76

2002

2 859,70

2 882,58

10 277,60

10 359,82

2003

4 144,00

4 144,00

28 627,50

28 627,50

2004

10 254,00

9 792,57

? ?
Razem

87 628,7

101 197,10

100 042,80 122 937,18

 

http://bip.uokik.gov.pl/GetdBIP/Pomoc%20publiczna%202002-Raport.pdf?dok=41

http://bip.uokik.gov.pl/14130,14224/14224/

http://www.msp.gov.pl/index_msp.php?dzial=60&id=896

http://www.mf.gov.pl/_files_/dlug_publiczny/obligacje_hurtowe/raporty_roczne/aneks_rr2003.pdf

http://www.mofnet.gov.pl/dokument.php?dzial=153&id=5563

http://www.mofnet.gov.pl/_files_/dlug_publiczny/obligacje_hurtowe/raporty_roczne/aneksrr20011.pdf

Obligacje restrukturyzacyjne nominowane w złotych polskich wyemitowane zostały w czterech seriach w latach 1993-1994 i przekazane 10 bankom w celu zwiększenia ich funduszy własnych i rezerw. W roku 1996 wyemitowano również dwie serie obligacji dla BGŻ S.A.

.

Obligacje nominowane w USD

Obligacje restrukturyzacyjne Obligacje na zwiększenie funduszy własnych BGŻ
Data emisji

01.01.1991

seria A - 30.07.1993

seria B - 16.12.1993

seria C - 29.12.1993

seria D - 21.11.1994

I transza - 23.09.1996

II transza - 19.12.1996

Wartość nominalna

5453 mln USD

seria A - 1,1 mld PLN

seria B - 573,4 mln PLN

seria C - 426,6 mln PLN

seria D - 1,9 mld PLN

I transza 600 mln PLN

II transza 100 mlnPLN

Wartość nominalna w cenach w 2005

7679 mln USD

(23037 mln PLN)

12260 mln PLN

1066 mln PLN

Wartość zadłużenia na koniec 2001

1093 mln USD

6148 mln PLN

795,2 mln PLN

Łączna wartość wsparcia finansowego dla banków w latach 1990-1996 w cenach 2005 = 36,363 mld PLN

 

http://www.nik.gov.pl/o_nik/rzecznik/skrot_prasowy/2004177.html

Wsparcie publiczne dla górnictwa w latach 1990-2001 : 34 mld PLN (ceny z 2001) tj. 36 mld PLN w cenach z 2005 r.

W grudniu 2003 umorzono zobowiązania publiczno-prawne przedsiębiorstw sektora górniczego na kwotę 18,1 mld PLN

Łączna wartość wsparcia = 34 +18,1 = 52,1 mld PLN

 

http://bip.nik.gov.pl/pl/bip/wyniki_kontroli_wstep/inform2003/2002169

Pomoc publiczna udzielona hutom w latach 1993-2001 : 7,5 mld PLN