Zbiory i plony ziemiopłodów

. Plony q/1 ha Zbiory w tyś. t
. 1977 1987 2002 1977 1987 2002
Zboża 24,3 31,1 32,4 19420 26100 26878
- pszenica 29,0 37,2 38,5 5310 7900 9304
- żyto 20,1 25,8 24,6 6257 6800 3831
- jęczmień 27,6 33,7 32,1 3404 4300 3370
- owies 23,4 28,4 24,6 2561 2500 1487
Strączkowe 9,4 16,5 20,5 186
135
Ziemniaki 170,0 187,0 193,0 41324 36300 15528
Buraki cukrowe 300,0 332,0 443,0 15933 14000 13432
Oleiste 16,6 23,6 21,3 672 1200 964
Warzywa gruntowe . . . 3835 5307 4702
Owoce . . . 1629,0 1035 3018,0
- z drzew . . . 1271,8 545 2604,0
- jagodowe . . . 357,2 490 414,0

 

Zużycie nawozów

. 1976/77 1986/87 2001/2002
Ogółem w tyś. ton 3586,2 3583,0 1574,0
Na 1 ha użytków w kg 189,0 192,1 93,0

 

Produkcja ważniejszych produktów pochodzenia zwierzęcego

. 1977 1987 2002
Mięso (tyś t) 2867 2999 3339
Żywiec rzeźny  (tyś. t) 3970 4331 4378
- bydło 1317 1413 523
- trzoda chlewna 1981 2202 2601
- drób 462 465 1134
Mleko krowie (mld l) 16,3 15,1 11,5
Jaja kurze (mln szt) 8412 7966 8924

 

Zatrudnienie w rolnictwie

1977 1987 2002
5311 tyś 4830,3 4229 tyś